රවි

6:26 am

6:23 pm

වන්ද්‍ර රාශි චක්‍රය

Waning Crescent 39%
Zodiac Sign
වෘශ්චික

පංචාංග


2020 February 17
5:49 pm


දෙට


අව දසවක


හර්ෂණ


වනිජ, විෂ්ටි

රාහු කාලය

7:55 am - 9:25 am

දිශා


උතුර


වයඹ


උතුර

Daily Personalized Horoscope
It's Free!

ඔබගේ ජන්ම තොරතුරු ලබා දී ඊට අදාළ ජ්‍යොතිෂානුකූලව වඩාත් නිවැරදි වූ පෞද්ගලික දවසේ ලග්න පලාපල බලාගන්න.

ජන්ම තොරතුරු ඇතුලත් කරන්න

රාශි ග්‍රහ චක්‍රය

උදාවූ රාශිය
කටක
26° 58' 28"

  රවි
   4° 16' 20"
  චන්ද්‍ර
   23° 51' 20"
  බුධ
   18° 50' 47"
  සිකුරු
   17° 14' 58"
  කුජ
   6° 41' 49"
  ගුරු
   23° 6' 20"
  ශනි
   2° 55' 53"
  රාහු
   11° 41' 55"
  කේතු
   11° 41' 55"
  යුරේනස්
   9° 15' 36"
  නෙප්චූන්
   23° 38' 50"
  ප්ලූටෝ
   29° 54' 3"