රවි

6:02 am

6:20 pm

වන්ද්‍ර රාශි චක්‍රය

Waxing Crescent 9%
Zodiac Sign
මේෂ

පංචාංග


2021 April 13
6:01 pm


බෙරණ


පුර දියවක


ප්‍රීති


බාලව, කෞලව

රාහු කාලය

3:15 pm - 4:47 pm

දිශා


නැගෙනහිර


බස්නාහිර


උතුර

Daily Personalized Horoscope
It's Free!

ඔබගේ ජන්ම තොරතුරු ලබා දී ඊට අදාළ ජ්‍යොතිෂානුකූලව වඩාත් නිවැරදි වූ පෞද්ගලික දවසේ ලග්න පලාපල බලාගන්න.

ජන්ම තොරතුරු ඇතුලත් කරන්න

රාශි ග්‍රහ චක්‍රය

උදාවූ රාශිය
කන්‍යා
26° 1' 16"

  රවි
   29° 46' 20"
  චන්ද්‍ර
   15° 11' 49"
  බුධ
   23° 45' 12"
  සිකුරු
   4° 26' 19"
  කුජ
   29° 56' 53"
  ගුරු
   1° 30' 14"
  ශනි
   18° 14' 57"
  රාහු
   19° 23' 41"
  කේතු
   19° 23' 41"
  යුරේනස්
   15° 42' 4"
  නෙප්චූන්
   27° 50' 27"
  ප්ලූටෝ
   2° 43' 18"