රවි

6:08 am

6:21 pm

වන්ද්‍ර රාශි චක්‍රය

Waxing Crescent 35%
Zodiac Sign
වෘෂභ

පංචාංග


2020 March 30
9:13 am


රෙහෙණ


පුර සැටවක


ආයුෂ්මන්


කෞලව, තෛතිල

රාහු කාලය

7:40 am - 9:11 am

දිශා


උතුර


වයඹ


බස්නාහිර

Daily Personalized Horoscope
It's Free!

ඔබගේ ජන්ම තොරතුරු ලබා දී ඊට අදාළ ජ්‍යොතිෂානුකූලව වඩාත් නිවැරදි වූ පෞද්ගලික දවසේ ලග්න පලාපල බලාගන්න.

ජන්ම තොරතුරු ඇතුලත් කරන්න

රාශි ග්‍රහ චක්‍රය

උදාවූ රාශිය
වෘෂභ
4° 11' 14"

  රවි
   15° 52' 57"
  චන්ද්‍ර
   19° 15' 37"
  බුධ
   18° 55' 39"
  සිකුරු
   1° 45' 34"
  කුජ
   5° 31' 9"
  ගුරු
   0° 7' 41"
  ශනි
   6° 35' 43"
  රාහු
   9° 29' 33"
  කේතු
   9° 29' 33"
  යුරේනස්
   11° 4' 46"
  නෙප්චූන්
   25° 12' 11"
  ප්ලූටෝ
   0° 47' 44"