රවි

6:10 am

5:56 pm

වන්ද්‍ර රාශි චක්‍රය

Waxing Gibbous 90%
Zodiac Sign
වෘෂභ

පංචාංග


2019 December 10
9:16 pm


කැති


පුර තුදුස්වක


සිද්ධ


ගරජ, වනිජ

රාහු කාලය

2:59 pm - 4:28 pm

දිශා


නැගෙනහිර


බස්නාහිර


බස්නාහිර

Daily Personalized Horoscope
It's Free!

ඔබගේ ජන්ම තොරතුරු ලබා දී ඊට අදාළ ජ්‍යොතිෂානුකූලව වඩාත් නිවැරදි වූ පෞද්ගලික දවසේ ලග්න පලාපල බලාගන්න.

ජන්ම තොරතුරු ඇතුලත් කරන්න

රාශි ග්‍රහ චක්‍රය

උදාවූ රාශිය
කටක
11° 27' 32"

  රවි
   24° 15' 53"
  චන්ද්‍ර
   5° 27' 18"
  බුධ
   7° 48' 23"
  සිකුරු
   24° 6' 49"
  කුජ
   20° 6' 5"
  ගුරු
   7° 45' 11"
  ශනි
   25° 2' 53"
  රාහු
   15° 20' 47"
  කේතු
   15° 20' 47"
  යුරේනස්
   9° 4' 22"
  නෙප්චූන්
   21° 58' 23"
  ප්ලූටෝ
   27° 41' 46"