රවි

5:52 am

6:23 pm

වන්ද්‍ර රාශි චක්‍රය

Waning Crescent 46%
Zodiac Sign
කුම්භ

පංචාංග


2019 May 27
12:37 pm


සියාවස


අව නවවක


වෛධෘති


තෛතිල, ගරජ

රාහු කාලය

7:26 am - 8:59 am

දිශා


උතුර


වයඹ


නැගෙනහිර

Daily Personalized Horoscope
It's Free!

ඔබගේ ජන්ම තොරතුරු ලබා දී ඊට අදාළ ජ්‍යොතිෂානුකූලව වඩාත් නිවැරදි වූ පෞද්ගලික දවසේ ලග්න පලාපල බලාගන්න.

ජන්ම තොරතුරු ඇතුලත් කරන්න

රාශි ග්‍රහ චක්‍රය

උදාවූ රාශිය
සිංහ
16° 35' 25"

  රවි
   11° 43' 7"
  චන්ද්‍ර
   18° 9' 7"
  බුධ
   18° 44' 49"
  සිකුරු
   20° 26' 33"
  කුජ
   13° 11' 13"
  ගුරු
   27° 14' 19"
  ශනි
   26° 0' 28"
  රාහු
   25° 48' 7"
  කේතු
   25° 48' 7"
  යුරේනස්
   10° 26' 42"
  නෙප්චූන්
   24° 33' 23"
  ප්ලූටෝ
   28° 53' 6"