රවි

6:03 am

6:28 pm

වන්ද්‍ර රාශි චක්‍රය

Waning Gibbous 72%
Zodiac Sign
මීන

පංචාංග


2020 August 8
7:46 am


උත්‍රපුටුප


අව විසේනිය


ධෘති


කෞලව, තෛතිල

රාහු කාලය

9:09 am - 10:43 am

දිශා


දකුණ


නැගෙනහිර


දකුණ

Daily Personalized Horoscope
It's Free!

ඔබගේ ජන්ම තොරතුරු ලබා දී ඊට අදාළ ජ්‍යොතිෂානුකූලව වඩාත් නිවැරදි වූ පෞද්ගලික දවසේ ලග්න පලාපල බලාගන්න.

ජන්ම තොරතුරු ඇතුලත් කරන්න

රාශි ග්‍රහ චක්‍රය

උදාවූ රාශිය
සිංහ
16° 19' 22"

  රවි
   21° 59' 7"
  චන්ද්‍ර
   12° 37' 0"
  බුධ
   11° 44' 5"
  සිකුරු
   6° 23' 48"
  කුජ
   27° 9' 8"
  ගුරු
   25° 18' 52"
  ශනි
   3° 22' 21"
  රාහු
   2° 33' 21"
  කේතු
   2° 33' 21"
  යුරේනස්
   16° 40' 47"
  නෙප්චූන්
   26° 25' 7"
  ප්ලූටෝ
   29° 9' 14"