රවි

6:27 am

6:17 pm

වන්ද්‍ර රාශි චක්‍රය

Waxing Crescent 35%
Zodiac Sign
මීන

පංචාංග


2018 January 22
11:09 pm


උත්‍රපුටුප


පුර සැටවක


ශිව


කෞලව, තෛතිල

රාහු කාලය

7:56 am - 9:24 am

දිශා


උතුර


වයඹ


බස්නාහිර

Daily Personalized Horoscope
It's Free!

ඔබගේ ජන්ම තොරතුරු ලබා දී ඊට අදාළ ජ්‍යොතිෂානුකූලව වඩාත් නිවැරදි වූ පෞද්ගලික දවසේ ලග්න පලාපල බලාගන්න.

ජන්ම තොරතුරු ඇතුලත් කරන්න

රාශි ග්‍රහ චක්‍රය

උදාවූ රාශිය
කන්‍යා
23° 5' 55"

  රවි
   8° 38' 46"
  චන්ද්‍ර
   11° 57' 28"
  බුධ
   22° 22' 36"
  සිකුරු
   11° 51' 57"
  කුජ
   3° 39' 11"
  ගුරු
   26° 9' 57"
  ශනි
   9° 58' 28"
  රාහු
   21° 44' 15"
  කේතු
   21° 44' 15"
  යුරේනස්
   0° 45' 40"
  නෙප්චූන්
   18° 29' 45"
  ප්ලූටෝ
   25° 30' 57"