රවි

6:26 am

6:15 pm

වන්ද්‍ර රාශි චක්‍රය

Waxing Crescent 28%
Zodiac Sign
කුම්භ

පංචාංග


2021 January 17
1:57 pm


පුවපුටුප


පුර විසේනිය


වාරියන්


බව, බාලව

රාහු කාලය

4:46 pm - 6:15 pm

දිශා


දකුණ


උතුර


දකුණ

Daily Personalized Horoscope
It's Free!

ඔබගේ ජන්ම තොරතුරු ලබා දී ඊට අදාළ ජ්‍යොතිෂානුකූලව වඩාත් නිවැරදි වූ පෞද්ගලික දවසේ ලග්න පලාපල බලාගන්න.

ජන්ම තොරතුරු ඇතුලත් කරන්න

රාශි ග්‍රහ චක්‍රය

උදාවූ රාශිය
වෘෂභ
4° 10' 20"

  රවි
   3° 25' 5"
  චන්ද්‍ර
   24° 16' 23"
  බුධ
   20° 5' 39"
  සිකුරු
   16° 52' 53"
  කුජ
   10° 57' 41"
  ගුරු
   12° 32' 23"
  ශනි
   9° 33' 10"
  රාහු
   23° 57' 35"
  කේතු
   23° 57' 35"
  යුරේනස්
   12° 43' 47"
  නෙප්චූන්
   24° 49' 44"
  ප්ලූටෝ
   0° 41' 50"