රවි

5:59 am

6:09 pm

වන්ද්‍ර රාශි චක්‍රය

Waxing Crescent 16%
Zodiac Sign
තුලා

පංචාංග


2020 September 19
4:43 pm


සිත


පුර තියවක


මාහේන්ද්‍ර


තෛතිල, ගරජ

රාහු කාලය

9:01 am - 10:33 am

දිශා


දකුණ


නැගෙනහිර


ගිණිකොන

Daily Personalized Horoscope
It's Free!

ඔබගේ ජන්ම තොරතුරු ලබා දී ඊට අදාළ ජ්‍යොතිෂානුකූලව වඩාත් නිවැරදි වූ පෞද්ගලික දවසේ ලග්න පලාපල බලාගන්න.

ජන්ම තොරතුරු ඇතුලත් කරන්න

රාශි ග්‍රහ චක්‍රය

උදාවූ රාශිය
කුම්භ
9° 49' 24"

  රවි
   2° 57' 5"
  චන්ද්‍ර
   1° 11' 43"
  බුධ
   26° 11' 11"
  සිකුරු
   20° 35' 8"
  කුජ
   3° 27' 5"
  ගුරු
   23° 25' 29"
  ශනි
   1° 27' 16"
  රාහු
   0° 18' 39"
  කේතු
   0° 18' 39"
  යුරේනස්
   16° 13' 0"
  නෙප්චූන්
   25° 19' 16"
  ප්ලූටෝ
   28° 30' 4"