රවි

5:58 am

6:07 pm

වන්ද්‍ර රාශි චක්‍රය

Waxing Gibbous 54%
Zodiac Sign
ධනු

පංචාංග


2023 September 23
3:35 pm


පුවසල


පුර නවවක


සෞභාග්‍ය


බාලව, කෞලව

රාහු කාලය

9:00 am - 10:31 am

දිශා


දකුණ


නැගෙනහිර


නැගෙනහිර

Daily Personalized Horoscope
It's Free!

ඔබගේ ජන්ම තොරතුරු ලබා දී ඊට අදාළ ජ්‍යොතිෂානුකූලව වඩාත් නිවැරදි වූ පෞද්ගලික දවසේ ලග්න පලාපල බලාගන්න.

ජන්ම තොරතුරු ඇතුලත් කරන්න

රාශි ග්‍රහ චක්‍රය

උදාවූ රාශිය
මකර
24° 49' 58"

  රවි
   6° 4' 51"
  චන්ද්‍ර
   13° 47' 55"
  බුධ
   18° 17' 33"
  සිකුරු
   24° 27' 53"
  කුජ
   23° 25' 30"
  ගුරු
   20° 54' 6"
  ශනි
   7° 48' 59"
  රාහු
   2° 5' 30"
  කේතු
   2° 5' 30"
  යුරේනස්
   28° 47' 12"
  නෙප්චූන්
   2° 6' 10"
  ප්ලූටෝ
   3° 53' 37"