රවි

5:58 am

6:31 pm

වන්ද්‍ර රාශි චක්‍රය

Waxing Crescent 38%
Zodiac Sign
සිංහ

පංචාංග


2022 July 5
11:16 am


උත්‍රපල්


පුර සතවක


ව්‍යතිපාත


තෛතිල, ගරජ

රාහු කාලය

3:23 pm - 4:57 pm

දිශා


නැගෙනහිර


බස්නාහිර


වයඹ

Daily Personalized Horoscope
It's Free!

ඔබගේ ජන්ම තොරතුරු ලබා දී ඊට අදාළ ජ්‍යොතිෂානුකූලව වඩාත් නිවැරදි වූ පෞද්ගලික දවසේ ලග්න පලාපල බලාගන්න.

ජන්ම තොරතුරු ඇතුලත් කරන්න

රාශි ග්‍රහ චක්‍රය

උදාවූ රාශිය
කන්‍යා
5° 29' 15"

  රවි
   19° 10' 21"
  චන්ද්‍ර
   27° 9' 15"
  බුධ
   5° 54' 34"
  සිකුරු
   20° 32' 50"
  කුජ
   5° 57' 24"
  ගුරු
   13° 44' 10"
  ශනි
   0° 28' 33"
  රාහු
   25° 40' 34"
  කේතු
   25° 40' 34"
  යුරේනස්
   23° 54' 26"
  නෙප්චූන්
   1° 23' 36"
  ප්ලූටෝ
   3° 38' 46"