රවි

5:52 am

6:22 pm

වන්ද්‍ර රාශි චක්‍රය

Waxing Gibbous 87%
Zodiac Sign
තුලා

පංචාංග


2024 May 21
6:04 pm


සා


පුර තුදුස්වක


වාරියන්


ගරජ, වනිජ

රාහු කාලය

3:14 pm - 4:48 pm

දිශා


නැගෙනහිර


බස්නාහිර


බස්නාහිර

Daily Personalized Horoscope
It's Free!

ඔබගේ ජන්ම තොරතුරු ලබා දී ඊට අදාළ ජ්‍යොතිෂානුකූලව වඩාත් නිවැරදි වූ පෞද්ගලික දවසේ ලග්න පලාපල බලාගන්න.

ජන්ම තොරතුරු ඇතුලත් කරන්න

රාශි ග්‍රහ චක්‍රය

උදාවූ රාශිය
වෘශ්චික
3° 40' 29"

  රවි
   6° 53' 20"
  චන්ද්‍ර
   13° 6' 29"
  බුධ
   13° 51' 54"
  සිකුරු
   3° 5' 0"
  කුජ
   21° 55' 26"
  ගුරු
   4° 53' 11"
  ශනි
   24° 2' 53"
  රාහු
   19° 19' 8"
  කේතු
   19° 19' 8"
  යුරේනස්
   29° 32' 39"
  නෙප්චූන්
   5° 24' 18"
  ප්ලූටෝ
   7° 57' 6"