පැකේජ

Free Pro Premium Unlimited
 • ඔබේ උපන් තොරතුරුවලට අනුකූලව දවසේ ලග්න පලාපල
 • ඔබේ උපන් තොරතුරු සුරැකීමට ලියාපදිංචි ගිණුමක්
 • ඔබේ ගිණුමේ ඕනෑම සංඛ්‍යාවකගේ උපන් තොරතුරු
 • එහි සෑම අයෙකුටම පෞද්ගලික වූ දවසේ ලග්න පලාපල
 • පෙර පැකේජයේ සේවාවන්ට අමතරව...
 • තත්කාල කේන්දර සටහන්
 • ජන්ම කේන්දර සටහන සහ ඊට අදාළ රාශි සහ ග්‍රහස්ථුට
 • නවාංශක කේන්දර සටහන සහ ඊට අදාළ රාශි සහ ග්‍රහස්ථුට
 • දවසේ ලග්න පලාපල මාස තුනක් ඉදිරියට බලා ගැනීමට ඇති හැකියාව
 • පෙර පැකේජයේ සේවාවන්ට අමතරව...
 • දවසේ ලග්න පලාපල වසරක් ඉදිරියට බලා ගැනීමේ ඇති හැකියාව
 • භාව ආරම්භයේ සහ භාව මධ්‍යෙය් කේන්ද්‍ර සටහන්
 • දසා සහ අන්තර් දශා
 • පෙර පැකේජයේ සේවාවන්ට අමතරව...
 • සීමා නොමැති කාලයක් ඉදිරි පලාපල ගවේශනය
ජීවිත කාලයටම

Rs. 0

තෝරන්න
Rs. 200

මසකට Rs. 100

තෝරන්න
Rs. 1,000

වර්ෂයකට Rs. 500

තෝරන්න
Rs.3,000

වර්ෂයකට Rs. 1,500

තෝරන්න

විශේෂ සේවා

Free

 • දවසේ ලග්න පලාපල
 • වාර්ෂික ලග්න පලාපල
 • ඔබේ උපන් තොරතුරුවලට අනුකූලව දවසේ ලග්න පලාපල
 • ඔබේ උපන් තොරතුරු සුරැකීමට ලියාපදිංචි ගිණුමක්
 • ඔබේ ගිණුමේ ඕනෑම සංඛ්‍යාවකගේ උපන් තොරතුරු
 • එහි සෑම අයෙකුටම පෞද්ගලික වූ දවසේ ලග්න පලාපල
ජීවිත කාලයටම

Rs. 0

Pro

 • පෙර පැකේජයේ සේවාවන්ට අමතරව...
 • තත්කාල කේන්දර සටහන්
 • ජන්ම කේන්දර සටහන සහ ඊට අදාළ රාශි සහ ග්‍රහස්ථුට
 • නවාංශක කේන්දර සටහන සහ ඊට අදාළ රාශි සහ ග්‍රහස්ථුට
 • දවසේ ලග්න පලාපල මාස තුනක් ඉදිරියට බලා ගැනීමට ඇති හැකියාව
Rs. 100

මසකට Rs. 50

Premium

 • පෙර පැකේජයේ සේවාවන්ට අමතරව...
 • දවසේ ලග්න පලාපල වසරක් ඉදිරියට බලා ගැනීමේ ඇති හැකියාව
 • භාව ආරම්භයේ සහ භාව මධ්‍යෙය් කේන්ද්‍ර සටහන්
 • දසා සහ අන්තර් දශා
Rs. 1,000

වර්ෂයකට Rs. 500

Unlimited

 • පෙර පැකේජයේ සේවාවන්ට අමතරව...
 • සීමා නොමැති කාලයක් ඉදිරි පලාපල ගවේශනය
Rs. 2,500

වර්ෂයකට Rs. 1,500